De groepen & medewerkers

Groepssamenstelling

 

BORUS Hoofddorp hanteert een verticale indeling van de groepen die opvang bieden aan elk maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 3 jaar. Op elke groep staan (afhankelijk van de groepsindeling en de kindaantallen) 2 pedagogisch medewerkers en eventueel een stagiaire. Bij BORUS kinderopvang vinden we het belangrijk om kindvolgend te werken. Om kinderen vanaf 3 jaar extra uitdaging te bieden en voor te bereiden op de basisschool, hebben we voor deze leeftijdscategorie 2 horizontale groepen  (max. 16 kinderen) ingericht. Vanaf hun 3e verjaardag zullen de kinderen doorstromen naar de 3+ groepen. Met het 3+ programma sluiten we aan bij de leergang zoals die is op de basisschool.

 

Het aantal beroepskrachten dat samenhangt met het aantal kinderen per leeftijdscategorie berekenen wij aan de hand van de beleidsregels Kwaliteit kinderopvang:

 

Leeftijd Beroepskrachten Maximale aantal
0-1 jaar 1 4 kinderen
1-2 jaar 1 5 kinderen
2-3 jaar 1 6 kinderen
3-4 jaar 1 8 kinderen

 

De redenen waarom wij gekozen hebben voor verticale groepen zijn:

 

  • Voor kinderen kan het erg prettig zijn dat hun babybroertje of -zusje bij hen in de groep wordt opgevangen. Broertjes en/of zusjes worden nu niet gescheiden.
  • De mogelijkheid bestaat dat jonge kinderen kunnen leren van de oudere kinderen.
  • De oudere kinderen leren rekening houden met de jongere kinderen.
  • Een kind kan zich aansluiten bij die leeftijd waar het qua ontwikkeling het meest aan heeft. Kinderen met een ontwikkeling achterstand of een handicap passen daardoor ook goed in een verticale groep.
  • Kind en ouders hebben niet te maken met een groepswisseling en kunnen daardoor zowel met de leiding als met andere ouders en kinderen een band opbouwen.
  • Weinig kans op organisatorische problemen wat betreft de doorstroming.

 

Structureel samenvoegen

 

Als er op bepaalde dagen in een week minder kinderen aanwezig zijn, zoals bijv. in een vakantieperiode, worden stamgroepen mede vanuit het 4-ogen principe structureel samengevoegd. De vaste pedagogisch medewerker blijft bij de stamgroep waardoor stabiliteit en veiligheid voor de kinderen gewaarborgd blijft. De gekoppelde stamgroepen maken dan gebruik van één stamruimte. U wordt hier uiteraard van te voren over geïnformeerd. Zo wordt het samenvoegen o.a. besproken tijdens het intake gesprek, vermeld op het informatieborden naast de groep en krijgt u bij wijzigingen schriftelijk bericht.

 

3-uurs regeling

 

BORUS maakt gebruik van de mogelijkheid om binnen de dagopvang maximaal 3 uur per dag minder beroepskrachten in te zetten dan die dag vereist zijn. Dit mag alleen binnen bepaalde tijdvakken plaatsvinden. Deze tijdvakken zijn:

 

  • tot 9.30 uur
  • tussen 12.30 en 15.00 uur
  • na 16.30 uur

 

In de tijdvakken tussen 9.30 en 12.30 uur en tussen 15.00 en 16.30 uur is geen onderbezetting toegestaan.

 

Binnen de KDV groepen van BORUS Kinderopvang is het gebruikelijk aan het begin en einde van de dag, tijdens de breng en haalmomenten,de groepen samen te voegen. Dit in verband met de werktijden van onze medewerkers om zo vanaf het moment dat we open zijn tot het moment dat BORUS sluit te voldoen aan de 3-uurs regeling.

 

Onze pedagogisch medewerkers

 

Natuurlijk zijn de pedagogisch medewerkers van BORUS Kinderopvang in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en een diploma. Dit is een diploma dat kwalificeert volgens de CAO Kinderopvang.

 

Pedagogisch medewerkers die nog in opleiding zijn doen de zogenaamde Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) . Dit houdt in dat de pedagogisch medewerker 1 dag per week naar school gaat en minimaal 2 dagen werkt.

 

Het kenmerk van een beroepskracht in opleiding is dat zij nog niet volledig belast wordt maar dat hij/zij, naarmate zijn/haar vaardigheid groeit, geleidelijk meer verantwoordelijkheden krijgt. Dat loopt geleidelijk op in het 1e en 2e leerjaar van 0 naar 100% inzetbaar en in het 3e en laatste leerjaar tevens 100%.

 

In overleg met de school en BORUS Kinderopvang wordt er een plan gemaakt,  waaruit blijkt wat de inzetbaarheid is van de BBL-er. Zij worden begeleid door een vaste stagebegeleider die een training heeft gevolgd bij Calibris. BORUS Kinderopvang heeft regelmatig stagiaires die meekijken op de groep. Zij doen de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en hebben naast school een stageperiode. Deze stagiaires worden niet meegeteld als pedagogisch medewerker en zij doen alles onder toezicht van een gediplomeerde pedagogisch medewerker. BORUS Kinderopvang is een erkend leerbedrijf en werkt samen met Calibris.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182