De groepen & medewerkers

Groepssamenstelling

BORUS heeft een verticale indeling van de groepen die opvang bieden aan elk maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. Op elke groep staan (afhankelijk van de groepsindeling en de kindaantallen) 2 pedagogisch medewerkers en eventueel een stagiaire. We vinden het belangrijk kindvolgend te werken. 

Om kinderen vanaf 3 jaar extra uitdaging te bieden en voor te bereiden op de basisschool, hebben we voor deze leeftijdscategorie speciale activiteiten elke dag. In Hoofddorp zijn er zelfs speciale 3+ groepen. Vanaf de 3e verjaardag zullen de kinderen deelnemen aan de 3+ activiteiten. Met het 3+ programma sluiten we aan bij de leergang van de basisscholen.

Het aantal beroepskrachten dat zorgdraagt voor de kinderen berekenen wij aan de hand van de beleidsregels Kwaliteit kinderopvang:

 

Leeftijd Beroepskrachten Maximale aantal
0-1 jaar 1 4 kinderen
1-2 jaar 1 5 kinderen
2-3 jaar 1 6 kinderen
3-4 jaar 1 8 kinderen

 

De redenen waarom wij gekozen hebben voor verticale groepen zijn:

 

  • Voor kinderen kan het erg prettig zijn dat hun babybroertje of -zusje bij hen in de groep wordt opgevangen. Broertjes en/of zusjes worden nu niet gescheiden.
  • De mogelijkheid bestaat dat jonge kinderen kunnen leren van de oudere kinderen.
  • De oudere kinderen leren rekening houden met de jongere kinderen.
  • Een kind kan zich aansluiten bij die leeftijd waar het qua ontwikkeling het meest aan heeft. Kinderen met een ontwikkeling achterstand of een handicap passen daardoor ook goed in een verticale groep.
  • Kind en ouders hebben niet te maken met een groepswisseling en kunnen daardoor zowel met de leiding als met andere ouders en kinderen een band opbouwen.
  • Weinig kans op organisatorische problemen wat betreft de doorstroming.

 

Structureel samenvoegen

 

Als er op bepaalde dagen in een week minder kinderen aanwezig zijn, zoals bijv. in een vakantieperiode, worden stamgroepen mede vanuit het 4-ogen principe structureel samengevoegd. De vaste pedagogisch medewerker blijft bij de stamgroep waardoor stabiliteit en veiligheid voor de kinderen gewaarborgd blijft. De gekoppelde stamgroepen maken dan gebruik van één stamruimte. U wordt hier uiteraard van te voren over geïnformeerd. Zo wordt het samenvoegen o.a. besproken tijdens het intake gesprek, vermeld op het informatieborden naast de groep en krijgt u bij wijzigingen schriftelijk bericht.

 

3-uurs regeling

 

BORUS gebruikt de mogelijkheid om maximaal 3 uur per dag minder beroepskrachten in te zetten dan die dag vereist zijn. Dit mag alleen binnen bepaalde tijdvakken plaatsvinden. Deze tijdvakken zijn: 

 

  • in de ochtend tijdens het opstarten van de dag, 
  • de middagpauzes van de medewerkers 
  • en het einde van de dag. 

 

De exacte tijden staan beschreven in het pedagogische werkplan van de betreffende vestiging en groep waar uw kind geplaatst is. 

 

Onze pedagogisch medewerkers

 

Natuurlijk zijn de pedagogisch medewerkers van BORUS Kinderopvang in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en een diploma dat kwalificeert volgens de CAO Kinderopvang.

Zij worden gecoacht door onze pedagogische coaches zodat alle pedagogische kennis frist blijft en de kinderen altijd op de juiste wijze worden geholpen in het leren, doen en ontdekken.

 

We bieden leer/werkplaatsen aan. Pedagogisch medewerkers die in opleiding zijn doen de zogenaamde Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit houdt in dat de pedagogisch medewerker in opleiding 1 dag per week naar school gaat en minimaal 2 dagen werkt.

 

Het kenmerk van een beroepskracht in opleiding is dat zij nog niet volledig belast wordt maar dat hij/zij, naarmate zijn/haar vaardigheid groeit, geleidelijk meer verantwoordelijkheden krijgt. Dat loopt geleidelijk op in het 1e en 2e leerjaar van 0 naar 100% inzetbaar en in het 3e en laatste leerjaar tevens 100%. Zij worden begeleid door een vaste stagebegeleider.

 

We bieden stageplaatsen aan: BORUS Kinderopvang heeft regelmatig stagiaires die meekijken op de groep. Zij volgen de MBO Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en hebben naast school een stageperiode. Deze stagiaires worden niet meegeteld als pedagogisch medewerker en zij doen alles onder toezicht van een gediplomeerde pedagogisch medewerker. 

BORUS Kinderopvang is een erkend leerbedrijf en werkt samen met SBB.

Advies nodig?

BORUS helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven. Bel ons op: 0297 522 182